Politica de confidențialitate

ASITO KAPITAL S.A. societate de asigurare reasigurare, cu sediul în Bucuresti, Str. Elena Văcărescu nr. 100A, sector 1, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40/6818/1998, CUI 10801286, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RA-025/10.04.2003, cod LEI 315700WUHZE4PJ84VG74, nr. de notificare A.N.S.P.D.C.P. 6310

Responsabil cu protecția datelor – DPO dpo@asitokapital.ro

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal aplicabil din data de 25 mai 2018, ASITO KAPITAL S.A. vă informează că prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice: clienți/potențiali clienți, beneficiari sau potențiali beneficiari declarați ai contractului de asigurare.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrării.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

ASITO KAPITAL S.A. poate prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul de produs de asigurare pentru care optați:

 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedința, vârsta, data nașterii, sex, telefon, email, CNP, naționalitate, semnătura olografă și semnătura în format digital, date din actul de identitate, permisul de conducere)
 • Date privind educația și experiența profesională (istoric educație și training, calificări, certificări – datele care pot fi colectate în cazul asigurărilor de răspundere civilă profesională, însă pot fi necesare și în cazul altor produse de asigurare)
 • Date privind bunurile asigurate (date privind bunurile deținute, date din certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a autovehiculului, acte de proprietate, contracte de închiriere, orice alte documente care probează interesul asigurabil, date necesare evaluării de risc pentru analizarea cererii de asigurare)
 • Date financiare (informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse)

Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de către asigurat, datele medicale colectate în procesul de despăgubire în cazul unui eveniment asigurat), date biometrice (semnătura), date privind contravenții, infracțiuni sau alte fapte menționate în documentele emise de poliție aferente dosarelor de daună ori sancțiuni, condamnări penale sau privind expunerea politică în cadrul verificării clientelei.

Scopurile prelucrării: identificarea clientului; propunerea de cotații de prima pentru riscurile identificate și/sau solicitate de client; propunerea de contracte și condiții de asigurare colectate de la asiguratori; emitere sau reînnoire polița (după caz); transmitere a contractului(lor) de asigurare; instrumentare dosare de daună; contractarea reasigurării; încasări asociate contractelor de asigurare; activități de marketing; îndeplinirea unor obligații legale.

Temeiurile legale al prelucrării: consimțământul privind datele necesare asigurării de sănătate, executarea contractului de asigurare la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea acestuia, îndeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislația specifică în asigurări, legislația privind spălarea banilor și combaterii actelor de terorism).

Categoriile de destinatari și împuterniciți: ASITO KAPITAL S.A. ar putea comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor împuterniciți, următoarelor categorii de destinatari: societăți de reasigurare precum și altor companii din grupul din care acestea fac parte, Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare (intermediari, furnizori de servicii IT, bănci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatura, firme de curierat etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru.

Date transmise în afara SEE: În cadrul executării contractului de asigurare încheiat cu dumneavoastră, ASITO KAPITAL S.A. ar putea fi pusă în situația de a transfera datele dumneavoastră personale către tări terțe (din afara Spațiului Economic European). În acest caz, ASITO KAPITAL S.A. se va asigura fie că transferul se face către o țara care asigură un nivel adecvat de protecție, fie va lua garanții suplimentare adecvate de protecție a datelor dum neavoastrăpersonale, cum ar fi implementarea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european sau reguli corporatiste obligatorii.

Durata prelucrării: Datele cu caracter personal colectate de ASITO KAPITAL S.A. vor fi stocate pe perioada necesară pentru a respecta diversele obligații legale sau reglementare. Datele personale stocate ca fiind parte a unui contract de asigurare executat, se vor stoca conform legislației (legea arhivarii, legislația primară și secundară din asigurări, legislația fiscală și cea contabilă). În cazul în care ați solicitat o ofertă de asigurare și nu ați încheiat o poliță de asigurare la ASITO KAPITAL S.A., vom șterge datele dumneavoastră în termen de 2 luni de la data expirării termenului de valabilitate a acesteia. Pentru garanțiile prin consimțământ durata de stocare este atâta timp cât acesta este în vigoare.

Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor personale:

 • dreptul la informare (aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale);
 • dreptul de acces (aveți dreptul de a accesa datele personale și informații suplimentare, și vă permite să cunoașteți și să verificați legalitatea prelucrării);
 • drept la rectificare (dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către Dumneavoastră de informații suplimentare);
 • dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat” = în situațiile reglementate expres de lege, în special în cazul în care vă retrageți consimțământul sau în cazul în care se constată că datele au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor personale);
 • dreptul de a retrage consimțământul (dreptul de a retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea datelor personale);
 • dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele personale pe care le-ați furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat și dreptul de a solicita ca datele personale să fie transmise altui operator);
 • dreptul la restricționarea prelucrării (dreptul de a obține din partea Societății restricționarea prelucrării datelor personale în anumite situații reglementate expres de lege, în special în cazul în care contestați exactitatea datelor personale sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor personale. În aceste situații, cu excepția stocării, datele personale nu vor mai fi prelucrate);
 • dreptul la opoziție (dreptul să vă opuneți la prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorității publice, inclusiv profilarea, marketing direct și prelucrarea în scopul cercetării științifice/istorice și al statisticilor);
 • drepturi de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează̆ în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a depune plângere (dreptul dumneavoastră de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);
 • În cazul in care ne-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea de date personale aveți dreptul de a va retrage oricând acest consimțământ.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cât mai curând posibil.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimțământului, sau pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați ASITO KAPITAL S.A. la:

 • prin email la adresa: dpo@asitokapital.ro,
 • personal la registratura ASITO KAPITAL S.A.
 • prin fax la numărul 021/230.35.08
 • prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul ASITO KAPITAL S.A.: Bucuresti, Str. Elena Văcărescu, nr. 100A, sector 1, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.

În cazul în care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, părintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Daca nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre.

Politica ASITO KAPITAL S.A. este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite și numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita clienților noștri să furnizeze informații și despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei, beneficiari ai contractului, persoane asigurate.

Important: În cazul în care, în vederea încheierii unui contract de asigurare, ne transmiteți și datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația legală de a comunica prezenta informare persoanei respective și să obțineți acordul acesteia în cazurile aplicate, în termen de maxim 1 luna de la data furnizării datelor cu caracter personal.