Reclamații

În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către ASITO KAPITAL  S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:

Petiții

Anul precedent 2023 Perioada de raportare: 1 ianuarie – 31 martie 2024 (cumulat) Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare
Luna 1 Februarie 2024 Luna 2 Martie 2024 Luna 3 Aprilie 2024
Numărul total de petiții înregistrate unic per petent și per caz 1 1 0 1 0
Numărul total de petiții soluționate favorabil, înregistrate unic per petent și per caz 0 0 0 0 0
Numărul de petiții soluționate favorabil referitoare la dosare de daună 0 0 0 0 0
Numărul total de petiții pentru care dosarele de daună au fost achitate 0 0 0 0 0
Numărul total de petiții finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent și per caz 1 1 0 1 0

Solicitări de soluționare alternativă a litigiilor

Anul precedent 2023 Perioada de raportare: 1 ianuarie – 31 martie 2024 (cumulat) Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare
Luna 1 Februarie 2024 Luna 2 Martie 2024 Luna 3 Aprilie 2024
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor 0 0 0 0 0
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv 0 0 0 0 0
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora 0 0 0 0 0

Procedura de soluționare a reclamațiilor

CADRUL LEGAL

 • Legea 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare;
 • Norma A.S.F. nr. 18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asiguratorilor și brokerilor de asigurare;
 • Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări;
 • Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Financiar nonbancar (SAL-FIN).

MODALITĂȚILE PRIN CARE PETENTUL POATE ÎNAINTA O PETIȚIE CĂTRE ASITO KAPITAL

A. În mod direct prin:

 • Completarea formularului de reclamații existent pe site-ul companiei noastre la adresa asitokapital.ro/reclamatii;
 • Transmiterea petiției la sediul social al companiei, prin Posta Româna sau orice firmă de curierat rapid;
 • Personal sau prin reprezentant convențional (cu procură autentică sau sub semnatură privată) prin depunerea reclamației la sediul social al companiei noastre;
 • E-mail la adresa office@asitokapital.ro;
 • Fax la numarul 021/230.35.08.

B.  În mod indirect, prin intermediul:

 • Autorității de Supreveghere Financiară;
 • Alte instituții abilitate ale Statului.

Petiția trebuie să conțină:

 • datele de identificare ale reclamantului/petentului, inclusiv o adresă oficială (adresa de corespondență, e-mail, casuță poștală, telefon, fax, etc.);
 • obiectul plângerii;
 • documente justificative (comunicări scrise).

Pentru a da curs petiției, aceasta trebuie să fie adresată în scris și să conțină un minimum de informații cu privire la datele de identificare ale petentului, astfel încât acesta să poată fi identificat și să i se poată răspunde la o adresă poștală, de e-mail sau la un număr de fax.

Dacă reclamantul adresează o reclamație verbală, acesta va fi sfătuit să o adreseze în scris, dându-i-se toate datele și informațiile necesare în vederea adresării în scris a respectivei reclamații. Petițiile ce nu vor fi adresate în scris, nu vor fi luate în considerare.

Petițiile anonime, respectiv cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului sau cele care nu permit identificarea acestuia sub nicio forma, nu se vor lua în considerare și se vor clasa.

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR

A. În cazul reclamațiilor venite de la petenți

Colectivul de analiză și solutionare a petițiilor va analiza și soluționa toate petițiile, răspunsurile formulate vor fi transmise către petenți în termenul prevăzut de lege de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiției, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

B. În cazul reclamațiilor venite de la sau prin intermediul A.S.F.

Colectivul de analiză și soluționare a petițiilor are responsabilitatea întocmirii Notei de fundamentare. Nota de fundamentare însoțită de documentele aferente obligatorii, vor fi transmise către A.S.F. în termen de 10 zile de la primirea solicitării sau în termenul menționat în mod expres în respectiva solicitare.

În situaţia în care aspectele sesizate de petent, prin petiţia depusă la A.S.F. necesită o cercetare mai amănunţită, se poate solicita A.S.F.  prelungirea termenelor cu cel mult 5 zile.

Prin elaborarea și implementarea politicii companiei noastre de rezolvare a petițiilor ne dorim soluționarea acestora pe cale amiabilă prin oferirea de soluții transparente, în conformitate cu legislația în vigoare și toate normele interne.

Urmare a analizării petiției reclamantului, în funcție de problematica ridicată și pe baza deciziei Colectivului de analiză și soluționare a petițiilor, petentul poate fi invitat la sediul Asito Kapital în vederea discutării problemelor sesizate.

În situatia în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă în cadrul întâlnirii directe dintre petent și reprezentanții Asito Kapital, se vor putea utiliza metodele alternative de soluționare a litigiilor – SAL-FIN, inclusiv procedura medierii reglementată de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificarile și completările ulterioare, negocieri directe între părțile implicate, tranzacții extrajudiciare în condițiile art. 2267 și urm. Cod Civil și arbitrajul.

RĂSPUNSUL LA PETIȚIE ȘI ÎNREGISTRAREA ACESTUIA

Orice petiție adresată în scris va primi răspuns în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia în Registrul unic de petiții al Asito Kapital, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. Răspunsurile la petiții trebuie formulate în mod clar, concis și facând referire/trimitere la normele legale incidente.

În cazul răspunsurilor nefavorabile, petentul va fi informat despre înființarea SAL-FIN – singura entitate de soluționare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are competență.

Asito Kapital va răspunde în scris și în mod punctual tuturor petițiilor ce îi sunt adresate. În cazul în care, un petent adresează mai multe petiții sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primeasca un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite.

Daca petentul adresează o petiție prin e-mail, acestuia i se va răspunde la adresa de e-mail de la care a transmis petiția, fiindu-i anexată adresa de răspuns la petiție, urmând ca versiunea letrică să îi fie transmisă prin poșta sau curier rapid în situația în care Asito Kapital se află în posesia adresei de corespondență a reclamantului.

Asito Kapital actualizează situația reclamațiilor și situația solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor în primele 15 zile ale fiecărei luni conform prevederilor Normei A.S.F. nr. 18/2017. Astfel, în conformitate cu prevederile normei mai sus menționate, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și solutionare a petițiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către compania noastră, vă punem la dispoziție cele mai recente informații.

Formular reclamații